Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XLV sesja Rady Miasta w dniu 23 czerwca 2022, godz. 13:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.45.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XLV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie raportu o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2021 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja - debata
d)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski wotum zaufania
10.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta i w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok; w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Uchwalenie programu osłonowego Miasta Tomaszów Lubelski „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Zawarcie porozumienia o współpracy gmin „Partnerstwa Roztocze Środkowe” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzeniu nowych wspólnych projektów zintegrowanych
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Przyjęcie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski oraz określenie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Uchylenie uchwały nr XXX/308/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Zaopiniowanie wniosku Arminotto sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Zaopiniowanie wniosku ProviteI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej odmowy powołania komisji do nadzoru nad pomiarami natężenia hałasu podczas imprez w parku miejskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia usterki kraty kanalizacji deszczowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Zakończenie obrad XLV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski