Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LXI sesja Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2023, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.61.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LXI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie raportu o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2022 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja - debata
d)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski wotum zaufania
10.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta i w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 rok; w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Uchylenie uchwały nr LX/624/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Ustalenie wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku korzystania przez radnego w podróży służbowej z samochodu osobowego niebędącego własnością gminy miejskiej Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Wyrażenie woli przejęcia na własność przez Miasto Tomaszów Lubelski od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogę o znaczeniu lokalnym wybudowaną w ramach inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S17 znajdującej się na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu (odcinek ul. Lwowskiej i ul. Zamojskiej)
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu (odcinek ul. Piłsudskiego)
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Zmiana uchwały nr XXXVI/368/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 28 maja 2023 r. mieszkańca miasta z powodu nierozpatrzenia skargi przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 10 maja 2023 r. na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
21.
Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na Zastępcę Burmistrza Miasta w sprawie przekroczenia uprawnień i wskazanie organu właściwego do jej rozpatrzenia
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
22.
Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
23.
Przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do realizacji projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” Działanie 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
24.
Zakończenie obrad LXI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski