Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady GminyLXXI Sesja w dniu 28 grudnia 2023, godz. 16:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.14.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.16:10
2.
Stwierdzenie kworum.16:10
3.
Przedstawienie porządku dziennego.16:10
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.16:11
5.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.16:19
6.
Podjęcie uchwał:18:32
1)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;16:29
2)
w sprawie wystąpienia Gminy Brańszczyk ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej;16:31
3)
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk;16:34
5)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032;16:44
6)
w sprawie zmiany Uchwały NR LXVII.427.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacja zadania pn. „ Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek”;16:48
7)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(nr 1909/4);16:51
8)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 1909/5);16:54
9)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 1931/14);16:55
11)
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańszczyk na 2024 rok;18:08
13)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2024-2032.18:19
7.
Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Brańszczyk za rok 2023.18:47
8.
Sprawy różne.19:32
9.
Zamknięcie obrad.19:33