Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XXXII sesja Rady Miasta w dniu 1 lipca 2021, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.32.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXXII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Sprawy różne
9.
Przyjęcie raportu o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2020 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja - debata
d)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski wotum zaufania
10.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej; Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta i w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok; w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok
11.
Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2020 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
12.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Ustalenie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 13 czerwca 2021 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXX/318/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
20.
Zakończenie obrad XXXII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski