Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXI Sesja w dniu 26 sierpnia 2021, godz. 11:00, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście:
-
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi - wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Rumi,
-
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Rumi,
-
Dyskusja.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 456 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 457 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r., dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej. Druk Nr 458 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/210/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia. Druk Nr 459 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”. Druk Nr 460 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 461 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
14.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
15.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
16.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
17.
Zapytania i interpelacje.
18.
Zakończenie obrad sesji