Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
XLVI sesja Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2021, godz. 09:00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
OR.0002.46.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
4.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
5.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok,
b)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba”,
c)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba ”,
d)
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli”,
e)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku,
f)
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty,
g)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
h)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty,
i)
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
j)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Zamknięcie obrad.