Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
L Sesja w dniu 19 stycznia 2023, godz. 09:00

Dyskusja

2.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2023 rok:09:26
1)
przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,
2)
odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4)
odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
5)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6)
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemków na lata 2023 – 2033.09:27
4.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Przemków z zakresu ochrony zdrowia.09:32
5.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemków na lata 2023-2026.09:36
6.
Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki Przemkowa.09:36
7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.09:38
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.09:39
9.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.09:41
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/267/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Przemków do najbliższej placówki oświatowej lub ośrodka szkolno - wychowawczego oraz ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu09:43
11.
Przedstawienie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2022 r.09:44
12.
Sprawy różne.10:21