Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk / Radni - Sesja Rady Gminy
LX Sesja w dniu 30 marca 2023, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.3.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.15:10
2.
Złożenie ślubowania przez Radnego, wybranego w wyborach uzupełniających.15:13
3.
Stwierdzenie kworum.15:14
4.
Przedstawienie porządku dziennego.15:25
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.15:26
6.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.15:43
7.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023;15:47
2)
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach wsparcia;15:51
3)
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańszczyk w 2023 roku;15:57
4)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023;16:02
5)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brańszczyk;16:06
7)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych;16:10
8)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032;16:32
9)
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023, Nr LVII.366.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r.16:43
10)
w sprawie obrony dobrego imienia i autorytetu Papieża Polaka - Świętego Jana Pawła II 16:51
9.
Zamknięcie posiedzenia.17:00