Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LX sesja Rady Miasta w dniu 26 maja 2023, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim.
AD.0012.60.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski10:08
2.
Stwierdzenie quorum10:08
4.
Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski10:25
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami10:54
6.
Interpelacje i zapytania radnych10:56
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach10:56
8.
Sprawy różne11:03
9.
Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2022 rok11:07
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie informacji
10.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok11:10
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
przyjęcie sprawozdania
11.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok11:19
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej11:23
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Zmiana uchwały nr V/21/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości11:26
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
14.
Wyrażenie zgody na przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Priorytet X Lepsza Edukacja Działanie 10.3 Kształcenie ogólne11:29
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych11:35
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Tomaszów Lubelski zadań własnych Gminy Tomaszów Lubelski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków11:39
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych11:44
a)
wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
a)
wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta
b)
opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Zakończenie obrad LX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski