Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w ŁazachLXI Sesja w dniu 28 lutego 2024, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 31.01.2024 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łazy, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego - usługi opiekuńcze w formie dostępu do tzw. „opieki na odległość” dla seniorów Gminy Łazy na rok 2024.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonania takich usług.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2024 roku".
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2024 – 2028.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LX/379/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.
Załączniki
14Głosowanie
15.
Informacje i sprawy różne.
16.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
17.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
18.
Zamknięcie sesji.14:09