Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Radymna
XXX Sesja Rady Miasta Radymna w dniu 25 marca 2021, godz. 14:00, w zdalnie
RO.III.0002.2.XXIX.2021.HW

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4.
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2021 r. - projekt 17/XXX.
Załączniki
17-XXXGłosowanie
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r. - projekt 18/XXX.
Załączniki
18-XXXGłosowanie
a)
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2021 r. - projekt 22/XXX.
Załączniki
22-XXXGłosowanie
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta - projekt 19/XXX.
Załączniki
19-XXXGłosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021 - projekt 20/XXX.
Załączniki
20-XXXGłosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna - projekt 21/XXX.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Radymna - projekt 9/XXX.
Załączniki
9-XXXGłosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Radymno na lata 2021 - 2025 - projekt 10/XXX.
Załączniki
10-XXXGłosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - projekt 11/XXX.
Załączniki
11-XXXGłosowanie
a)
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt 23/30.
Załączniki
23-XXXGłosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radymna - projekt 12/XXX.
Załączniki
12-XXXGłosowanie
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII: Integracja Społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - projekt 13/XXX.
Załączniki
13-XXXGłosowanie
15.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady korzystania z Kąpieliska Miejskiego – ZEK Radymno oraz plaży miejskiej - projekt 14/XXX.
Załączniki
14-XXXGłosowanie
16.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Radymno - projekt 15/XXX.
Załączniki
15-XXXGłosowanie
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - projekt 16/XXX.
Załączniki
16-XXXGłosowanie
18.
Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
19.
Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
20.
Wolne wnioski i informacje.
21.
Zapytania.
22.
Zakończenie obrad sesji.16:43