Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXIV Sesja w dniu 25 listopada 2021, godz. 11:00, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4a.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 491 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4b.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 492 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4c.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/159/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/136/2019 r. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 490 – projekt uchwały przedkłada Grupa Radnych Rady Miejskiej Rumi.
4d.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 488 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
5.
Oświata i wychowanie w mieście:
-
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Rumi za rok szkolny 2020/2021
-
Dyskusja
7.
Inwestycje miejskie:
-
Informacja Burmistrza Miasta
-
Dyskusja
8.
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
9.
Sprawozdanie z działalności Administracji Budynków Komunalnych w Rumi
-
Dyskusja
10.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego w Rumi.
-
Dyskusja
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 491 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 491
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 492 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 492
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/159/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/136/2019 r. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 490 – projekt uchwały przedkłada Grupa Radnych Rady Miejskiej Rumi.
Załączniki
Druk Nr 490
14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 488 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
Załączniki
Druk Nr 488
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Gdańskiej. Druk Nr 489 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15a.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Sp. z o. o. z siedzibą w Rumi. Druk Nr 495 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15b.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Ślusarskiej. Druk Nr 494 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Druk Nr 493 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2022 – 2024. Druk Nr 487 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 486 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
19.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
20.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
21.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
22.
Zapytania i interpelacje.
23.
Zakończenie obrad sesji