Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXV Sesja w dniu 16 grudnia 2021, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Uchwalenie budżetu miasta Rumi na 2022 rok:
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 484 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta
Załączniki
Druk Nr 484
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 485 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta
Załączniki
Druk Nr 485
-
Przedstawienie Uchwały Nr 067/g125/P/IV/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Rumi na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
-
Przedstawienie Uchwały Nr 066/g125/F/IV/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2022-2036
-
Przedstawienie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej z dnia 6 grudnia 2021 r.
-
Dyskusja
-
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi
-
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Druk Nr 497 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 513 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 514 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Druk Nr 501 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk Nr 498 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2022. Druk Nr 496 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi.
13.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XV/203/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030. Druk Nr 499 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia - Bezpieczne Miasto" na rok 2022. Druk Nr 500 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2022. Druk Nr 502 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 503 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 504 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 505 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa Rady Miejskiej Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 506 – projekt uchwały przedkłada Komisja Kultury Rady Miejskiej Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 507 – projekt uchwały przedkłada Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 508 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 509 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 510 – projekt uchwały przedkłada Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 511 – projekt uchwały przedkłada Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2022 rok. Druk Nr 512 – projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
27.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.
28.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
29.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
30.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
31.
Zapytania i interpelacje.
32.
Zakończenie obrad sesji.