Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLIV Sesja w dniu 25 sierpnia 2022, godz. 11:00
44

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście:
-
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi za 2021 roku - wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Rumi,
-
Informacja Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi,
-
Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Rumi,
-
Dyskusja.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi za okres od sierpnia 2021 roku do lipca 2022 roku.
7.
Sprawozdanie z działalności Administracji Budynków Komunalnych w Rumi za 2021 rok.
-
Dyskusja.
8.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego w Rumi za 2021 rok.
-
Dyskusja.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 610 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 611 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 573 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi. Druk Nr 605 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie granicy administracyjnej z miastem Reda dla stref A1.WS, A02.KDW, A2.MN,U1. Druk Nr 604 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rumi, w tym trybu konsultacji. Druk Nr 603 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Rumi. Druk Nr 607 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Rumi. Druk Nr 608 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Rumi. Druk Nr 609 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 606 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
19.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi.
20.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
21.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
22.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
23.
Zapytania i interpelacje.
24.
Zakończenie obrad sesji.