Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
LVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2022, godz. 09:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie
OR.0003.58.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Niżańskiej,
d)
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba,
e)
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
g)
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
h)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul. Jana Pawła II)
i)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul. Górka, Chmielów)
5.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
6.
Wolne wnioski i informacje.
7.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
8.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.
Interpelacje i zapytania radnych.
10.
Zamknięcie obrad.