Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXIX Sesja w dniu 24 marca 2022, godz. 11:00, w trybie zdalnym

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Kultura, sport i rekreacja w mieście:
c)
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
d)
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
e)
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
f)
Dyskusja.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 545 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 544 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym.
a)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2022-2024”. Druk Nr 549 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi
9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Druk Nr 533 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej. Druk Nr 534 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Stara Rumia" ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizja Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską. Druk Nr 535 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Towarowej i Zbychowskiej. Druk Nr 536 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Jęczmienną a granicą administracyjną miasta Reda. Druk Nr 546 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie granicy administracyjnej z miastem Reda dla strefy A1.WS. Druk Nr 547 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XLVIII/654/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia woli co do lokalizacji budynku nowej siedziby Urzędu Miasta Rumi. Druk Nr 537 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (Klonowa). Druk Nr 538 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. H. Dąbrowskiego). Druk Nr 539 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Różana). Druk Nr 540 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Topolowa). Druk Nr 541 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Agrestowa). Druk Nr 542 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Klonowa). Druk Nr 543 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, przy ul. Dąbrowskiego. Druk Nr 550 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2022. Druk Nr 548 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
a)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 551 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
b)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 552 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
c)
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Spółdzielni Socjalnej ,,Linia-Zagórska Struga”. Druk Nr 553 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
24.
Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi”.
25.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
26.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
27.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
28.
Zapytania i interpelacje.
29.
Zakończenie obrad sesji.