Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLI Sesja w dniu 26 maja 2022, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
-
dyskusja
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 561 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 562 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, w rejonie ul. Starowiejskiej. Druk Nr 563 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi, w rejonie ul. Dębogórskiej. Druk Nr 564 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Rumia na 2022 rok "OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ 2022". Druk Nr 565 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011 r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, ul. Gdańskiej i ul. Henryka Dąbrowskiego. Druk Nr 566 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Druk Nr 566
12.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 567 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 568 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
14.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
15.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
16.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
17.
Zapytania i interpelacje.
18.
Zakończenie obrad sesji.