Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLVIII Sesja w dniu 24 listopada 2022, godz. 11:00
48

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Inwestycje miejskie:
-
Informacja Burmistrza Miasta,
-
Dyskusja.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
7.
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta,
-
Informacja Burmistrza Miasta,
-
Dyskusja.
8.
Oświata i wychowanie w mieście:
-
„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Rumi za rok szkolny 2021/2022”,
-
Dyskusja.
9.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 655 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 656 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Druk Nr 636 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja i ul. Gdańskiej. Druk Nr 642 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Gdańskiej, ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej. Druk Nr 643 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 643
15.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Cegielnianej i Gniewowskiej. Druk Nr 644 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.ZP. Druk Nr 645 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie mieszkalnictwa. Druk Nr 649 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz przeniesienie prawa własności położonych na tym gruncie budynków i innych urządzeń stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnoszonego jako wkład niepieniężny (aport). Druk Nr 650 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zarządu Cmentarza Komunalnego w Rumi w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd Inwestycji Rumia Sp. z o. o. z siedzibą w Rumi. Druk Nr 651 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 652 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta. (ul. Makowa)
21.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/581/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 653 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta. (ul. A. Formeli)
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 654 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta. (ul. A. Formeli)
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia. Druk Nr 646 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk Nr 647 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rumia na lata 2023 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027 – 2030. Druk Nr 648 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Gdyni. Druk Nr 639 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 637 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/276/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 638 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
29.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Cmentarza Komunalnego w Rumi.
30.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
31.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
32.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
33.
Zapytania i interpelacje.
34.
Zakończenie obrad sesji