Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Wejherowa36 XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 27 września 2022, godz. 10:00
ZRM.0002.1.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Ewentualne zmiany do porządku obrad sesji.
a)
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 3a. projektu uchwały w sprawie apelu do Starosty Wejherowskiego o przekazanie Gminie Miasta Wejherowa nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa - druk nr 512.
b)
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5a. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/438/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 513.
3.
Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
a)
Projekt uchwały w sprawie apelu do Starosty Wejherowskiego o przekazanie Gminie Miasta Wejherowa nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa - druk nr 512.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 - druk nr 511A.
5.
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 508A.
a)
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XXXI/438/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 513.
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej – druk nr 496.
7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej – druk nr 497.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 498.
9.
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej – druk nr 499.
10.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 500.
11.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 501.
12.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 502.
13.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 503.
14.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej – druk nr 504.
15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda – druk nr 505.
16.
Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda – druk nr 506.
17.
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną – druk nr 507.
18.
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/535/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – druk nr 509.
19.
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa – druk nr 510.
20.
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zmienionej uchwałą Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. Nr VIIIk/XXXI/459/2022 – druk nr 495.
21.
Zapytania i wnioski (zgłoszone do dnia 23.09.2022 r. na adres e–mail zrm@um.wejherowo.pl).
22.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Spółka z o.o. za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku.
23.
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.
24.
Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Miasta Wejherowa.
25.
Zamknięcie obrad sesji. 12:09