Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLIX Sesja w dniu 15 grudnia 2022, godz. 11:00
49

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Uchwalenie budżetu miasta Rumi na 2023 rok:
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok. Druk Nr 640 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
-
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023 – 2036. Druk Nr 641 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 641
-
Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Rumi na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
-
Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2023-2036.
-
Przedstawienie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej z dnia 30 listopada 2022 r.
-
Dyskusja.
-
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2023-2036.
-
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2023 rok.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 678 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 679 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z autopoprawką. Druk Nr 673 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 658 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 659 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk Nr 657 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2023. Druk Nr 677 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/574/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Administracja Budynków Komunalnych w Rumi. Druk Nr 680 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r., dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej. Druk Nr 670– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/469/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Druk Nr 671– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/210/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia. Druk Nr 672 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „ Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2023. Druk Nr 676 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2023. Druk Nr 675 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 665 – projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 668 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 664 – projekt uchwały przedkłada Komisja Samorządowa Rady Miejskiej Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 660 – projekt uchwały przedkłada Komisja Kultury Rady Miejskiej Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 661 – projekt uchwały przedkłada Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 669 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Gospodarczej i Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 667 – projekt uchwały przedkłada Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej Rumi.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 663 – projekt uchwały przedkłada Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 662 – projekt uchwały przedkłada Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Rumi.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2023 rok. Druk Nr 666 – projekt uchwały przedkłada Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu obradowania niektórych sesji Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 674 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
a)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi (Skarżąca A.W.) Druk Nr 681 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
b)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi (Skarżąca W.Z.) Druk Nr 682 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
31.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
32.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
33.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
34.
Zapytania i interpelacje.
35.
Zakończenie obrad sesji.