Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLVI Sesja w dniu 29 czerwca 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1 - ratusz bniński
Se-BRM.0002.7.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:08
2.
Wybór sekretarza obrad.13:09
3.
Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:14
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:19
5.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:33
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
czerwiec
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
Załączniki
maj
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-203215:24
c)
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu15:36
d)
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Kórnik na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców na rok szkolny 2022/202315:37
e)
zgłoszenia sołectwa Kamionki Przy Lesie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”15:39
f)
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik15:40
g)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku15:41
h)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku15:42
i)
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Bnin, gmina Kórnik15:44
j)
wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kamionki, gmina Kórnik15:46
k)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla działek o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13, gmina Kórnik – część B15:48
l)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gmina Kórnik15:50
m)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoniec w rejonie ulic Modrakowej i Konwaliowej, gmina Kórnik – ETAP 115:52
n)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik15:54
o)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 415:56
p)
rozpatrzenia skargi na dyrektor przedszkola w Kamionkach15:57
r)
wyrażenia opinii do projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego 16:01
9.
Zapytania.16:21
11.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.16:30
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:51
13.
Zakończenie sesji.16:51