Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Radni - Sesja
LXIII Sesja w dniu 25 stycznia 2023, godz. 16:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.16:12
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:19
4.
Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku.16:29
5.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.16:33
Załączniki
Druk nr 779
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 776.16:39
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 777.16:41
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest przyznawane. Druk nr 774.16:47
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/313/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Druk nr 775.16:52
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Druk nr 765.16:55
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Druk nr 763.16:58
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2023 roku Centrum Integracji Społecznej w Markach. Druk nr 767.17:02
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk nr 768.17:06
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Druk nr 769.17:10
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Gminę Miasto Marki w zakresie zadań własnych gminy. Druk nr 770.17:13
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Druk nr 771.17:17
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata 2023-2025. Druk nr 772.17:21
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również trybu ich pobierania. Druk nr 773.17:25
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXII/644/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki. Druk nr 764.17:28
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki. Druk nr 766.17:31
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicela nieruchomości.Druk nr 778.17:34
22.
Rozpatrzenie projektu w sprawie wniosku o zmianę projektu przebudowy ul. Krakowskiej. Druk nr 780.17:41
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Marki w związku z niewykonywaniem przez Niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki. Druk nr 781.17:45
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydłużenie trasy linii autobusowych 240 i 340 do przystanku końcowego „Czarna Struga 01”. Druk nr 782.17:55
25.
Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miasta Marki do pracy w zespole ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.18:02
27.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.18:31
28.
Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.18:32
29.
Sprawy różne.19:04
30.
Zamknięcie posiedzenia.19:04