Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXIX Sesja w dniu 24 czerwca 2021, godz. 11:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5.
Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rumi za 2020 rok:
-
Raport o stanie miasta.
-
Debata.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Rumi. Druk Nr 428 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
6.
Absolutorium dla Burmistrza Miasta Rumi za 2020 rok:
-
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2020 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rumi za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
-
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2020 rok, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
-
Dyskusja.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2020 rok. Druk Nr 429 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2020 rok. Druk Nr 430 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w okresie od lipca 2020 roku do czerwca 2021 roku.
8.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi za okres od lipca 2020 roku do sierpnia 2021 roku.
9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 436 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 437 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2021 dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - z przeznaczeniem dla Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Druk Nr 432 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11a.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/391/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego. Druk Nr 453 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 450 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Rumia. Druk Nr 427 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018 r. dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I. Druk Nr 433 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 4.MW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennej. Druk Nr 434 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sobieskiego. Druk Nr 426 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała Władysława Andersa dla stref 17.M, 18.M,U, oraz 19.M,U. Druk Nr 451 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXX/337/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego ,,Centrum". Druk Nr 452 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta Rumi. Druk Nr 425 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarza Komunalnego w Rumi. Druk Nr 431 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Dębogórska) Druk Nr 438 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Piłsudskiego) Druk Nr 439 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Czarnieckiego) Druk Nr 440 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Czarnieckiego) Druk Nr 441 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Wiązowa) Druk Nr 442 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Grunwaldzka) Druk Nr 443 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Sobieskiego) Druk Nr 444 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Wałowa) Druk Nr 445 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Dębogórska) Druk Nr 446 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Włókiennicza) Druk Nr 448 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
31.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Ślusarska) Druk Nr 449 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
32.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi w rejonie ul. Świętopełka. Druk Nr 447 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
33.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Druk Nr 424 - projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
34.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 435 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
35.
Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi z kontroli przeprowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w Rumi.
36.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
37.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
38.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
39.
Zapytania i interpelacje.
40.
Zakończenie obrad sesji.