Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLII Sesja w dniu 23 czerwca 2022, godz. 11:00
42

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej Rumi.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 574 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 575 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu. Druk Nr 573 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Druk Nr 573
8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Rumi. Druk Nr 579 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Rumia. Druk Nr 581 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia. Druk Nr 582 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
a)
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w okresie od czerwca 2021 roku do czerwca 2022 roku.
b)
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi za okres od lipca 2021 roku do maja 2022 roku.
c)
Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej w okresie od września 2021 roku do kwietnia 2022 roku.
d)
Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na wymianę systemów grzewczych przyjaznych środowisku. Druk Nr 572 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
11.
Przerwa od godz.12.30.
12.
Wręczenie przez Wojewodę Pomorskiego odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom Urzędu Miasta Rumi oraz innych jednostek organizacyjnych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
13.
Wręczenie Burmistrzowi Miasta Rumi Michałowi Pasiecznemu Medalu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus”.
14.
Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rumi za 2021 rok:
-
Raport o stanie miasta.
-
Debata.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Rumi wraz z autopoprawką. Druk Nr 577 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
15.
Absolutorium dla Burmistrza Miasta Rumi za 2021 rok:
-
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2021 oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rumi za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
-
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2021 rok, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
-
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
-
Dyskusja.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Rumia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2021 rok. Druk Nr 576 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
-
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rumi za 2021 rok. Druk Nr 578 – Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi.
16.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi w okresie od czerwca 2021 roku do czerwca 2022 roku.
17.
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi za okres od lipca 2021 roku do maja 2022 roku.
18.
Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządowej w okresie od września 2021 roku do kwietnia 2022 roku.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania lub ochrony kultury. Druk Nr 589 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Druk Nr 580 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na wymianę systemów grzewczych przyjaznych środowisku. Druk Nr 572 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap II wraz z rozstrzygnięciami. Druk Nr 569 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
23.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019 r. w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej wraz z przyjętymi rozstrzygnięciami Druk Nr 570 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Ślusarskiej. Druk Nr 571 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
25.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi przy ul. Św. Józefa. Druk Nr 586 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
26.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/83/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w rejonie ul. Żeglarzy, dla strefy 02.MW. Druk Nr 587 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
27.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Administracja Budynków Komunalnych w Rumi. Druk Nr 583 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
28.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Rumia Sp. z o. o. z siedzibą w Rumi zadania publicznego. Druk Nr 584 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
29.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Młyńskiej. Druk Nr 585 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
30.
Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale XLI/557/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 591 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
31.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 592 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
32.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi. Druk Nr 590 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
33.
Sprawozdanie z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki”.
34.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
35.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
36.
Zapytania i interpelacje.
37.
Zakończenie obrad sesji.