Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLIX Sesja w dniu 26 października 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady MiG Kórnik,ul. Rynek 1 - ratusz bniński.
SE-BRM.0002.10.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:10
2.
Wybór sekretarza obrad.13:11
3.
Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.13:12
4.
Wystąpienie przedstawicieli Kórnicko – Bnińskiego Bractwa Kurkowego.13:39
5.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:44
6.
Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:14:51
a)
z wykonania przetargów,
b)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
październik 2022
d)
z prac Komisji Bezpieczeństwa.
Załączniki
KBRD_2022.09.14
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032,16:00
b)
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok,16:01
c)
uchylająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,16:03
d)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
Załączniki
zyto
e)
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,16:21
f)
rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2023 rok,16:23
g)
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Kórnik na lata 2022-2025,16:27
h)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,16:28
i)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,16:29
j)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,16:31
k)
uchylająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Gądki, gmina Kórnik,16:32
l)
nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Gądki, gmina Kórnik,16:33
m)
nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Szczodrzykowo, gmina Kórnik,16:35
n)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,16:37
o)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,16:38
p)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy najmu nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,16:39
r)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Mościenica obręb Skrzynki,16:41
s)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki,16:42
t)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III - część B,16:44
u)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Poznańskiej i Szerokiej do rowu składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 177/1 i 177/2, gmina Kórnik,16:49
w)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Czmoń, w rejonie ulic: Polnej, Strażackiej i Lipowej oraz dla działek o numerach ewidencyjnych: 354, 466, 480 i 490, gmina Kórnik,16:49
x)
petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,16:55
y)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mościenica, gm. Kórnik,17:01
z)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mościenica, gm. Kórnik,17:03
aa)
zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Kórnik.17:10
10.
Zapytania.
13.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.17:56
14.
Zakończenie sesji.17:56